Müqavilə


Aşağıda göstərilmiş qaydalar Axtar.az saytının Administrasiyası ilə Axtar.az istifadəçisi arasında bağlanmış müqaviləni əks etdirir.


Ümumi müddəlar


 • Axtar.az saytından istifadə edən şəxs sayt Administrasiyasının müəyyənləşdirdiyi qaydaları qəbul etmiş hesab edilir. Administrasiyanın müəyyənləşdirdiyi qaydalara əməl etməmə səbəbindən baş vermis bütün hal və vəziyyətlərə görə istifadəçi bir başa məsuliyyət daşıyır.

 

 • Axtar.az saytında yerləşdirilən materiallar Azərbaycan Respublikasının müəllif hüquqları haqqında qanunvericilik aktları ilə mühafizə olunur. 

 

 

 • Axtar.az saytında yerləşdirilən materiallardan istifadə edərkən mənbə kimi Axtar.az saytına istinad edilməlidir. Əks halda bu mövcud qanunvericiliyin pozulması hesab edilir. 

 

 • İstənilən ödənilmiş məbləğ nəğd olaraq geri qaytarılmır.

 

 • İstifadəçi hüquqlarının daha üst səviyyədə qorunması üçün Axtar.az saytında balans sistemi yaradılmışdır.

 

 • İstifadəçi ödəniş edən zaman ödəniş vasitələrində(mobil telefonda, kompyuterdə v.s) v.s gözlənilməz problem yarandıqda və ödəniş bitmədikdə, ödənilmiş məbləğ istifadəçinin balans sisteminə oturdulur. Bu imkan istifadəçiyə həmin ödəniş məbləğindən təkrar istifadə imkanı yaradır.    

 

 • İstifadəçinin yerləşdirdiyi məlumatlar sayt Administrasiyasının müəyyənləşdirdiyi qaydalara zidd olarsa elan və ya Şəxsi Biznes Administrasiya tərəfindən deaktiv edilir  və ödənilmiş məbləğ istifadəçinin balans sisteminə oturdulur. Bu imkan istifadəçiyə çatışmamazlıqları aradan qaldırmaq şərtilə həmin ödəniş məbləğindən təkrar istifadə imkanı yaradır.    

 

 

 • Axtar.az Administrasiyası Axtar.az saytında müəyyənləşdirilmiş kateqoriyalar üzrə elanlar yerləşdirmək, axtarış etmək, baxış keçirmək, Xəbərlər bölümündəki məlumatlardan istifadə etmək, Şəxsi Biznes məlumatlarını yerləşdirmək imkanlarını təklif edir. Mallar, məhsullar, tələblər və təkliflər barəsində bütün razılaşmalar birbaşa istifadəçilər arasında bağlanılır. Axtar.az Administrasiyası belə razılaşmalarda iştirak etmir və bu razılaşmalara görə heç bir məsuliyyət daşımır. 

 

 • Axtar.az saytında yerləşdirilmiş elanın əsasında alınmış malların, və ya əldə olunmuş xidmətlərin, məlumatların və ya digər materialların keyfiyyətinə, onların ümumi qəbul olunmuş standartlara cavab verib-verməməsinə görə Axtar.az Administrasiyası məsuliyyət daşımır.
 • Axtar.az saytında yerləşdirilmiş reklam materiallarının gerçəkliyinə və həmin materiallarda reklam olunan malların, işlərin və xidmətlərin keyfiyyətinə görə Axtar.az Administrasiyası məsuliyyət daşımır.

 

 

 • İstifadəçinin yerləşdirdiyi elanda Azərbaycan Respublikası Qanunvericiliyinin tələblərinə, sayt Administrasiyasının qoyduğu qaydalara, əxlaq normalarına zidd məlumatlar əks olunduqda istifadəçiyə məlumat vermədən elan deaktiv ediləcək, lazım gəldikdə hüquq mühafizə orqanına müraciət ediləcəkdir.

 

 İstifadəçinin hüquq və öhdəlikləri


  1. İstifadəçi əxlaq normalarına, qanunvericiliyin tələblərinə, saytın qaydalarına zidd məlumatları özündə əks etdirməyən elan yerləşdirmək, həmin elanı silmək, ona dəyişiliklik etmək, sayt üzərindən onu başqaları ilə bölüşmək hüququna sahibdir. 
  2. İstifadəçi onun üçün yaradılmış balans sisteminin imkanlarından istifadə etmək, balansını artırmaq hüququna sahibdir.
  3. İstifadəçi Axtar.az saytında şəxsi hesabı yarada və həmin hesabın imkanlarından sayt Administrasiyasının müəyyənləşdirdiyi tələb və qaydalar çərçivəsində istifadə edə bilər.
  4. 18 yaşına çatmamış və ya əqli çatışmazlığı olan şəxs yalnız öz qanuni nümayəndələrinin razılığı ilə Axtar.az saytının xidmətlərindən istifadə edə bilərlər. Xidmətlərin istifadəsi qadağan edilmiş şəxslər uçot məlumatlarından istifadə etməklə baş verə biləcək Azərbaycan Respublikası Qanunvericiliyinin tələblərinə zidd bütün hal və hərəkətlərə görə məsuliyyət daşıyırlar. 
  5. Əgər istifadəçi qeydiyyatdan keçmiş istifadəçidirsə o, öz hesab məlumatlarını başqalarına verməməlidir.
  6. İstifadəçi şəxsi uçot məlumatlarının başqası tərəfindən ələ keçdiyini aşkarlayarsa dərhal şifrəsini dəyişməlidir.
  7. İstifadəçi yerləşdirəcəyi elanda göstərilən bütün məlumatları diqqətlə yoxlamalıdır.
  8. Əgər istifadəçi elan yerləşdirdikdən sonra elanda hər hansı həqiqəti əks etdirməyən məlumatlar aşkar edərsə, elanda lazımi məlumatlara düzəliş etməlidir.
  9. Elanda başqa internet səhifələrə istinad etmək, keçid qoymaq, veb sayt ünvanını qeyd etmək qəti qadağandır.
  10. Elandakı şəkillərin üzərində telefon nömrəsi, email, veb sayt ünvanı və elanın məzmununa aid olmayan məlumatlar yerləşdirmək qəti qadağandır.
  11. İstifadəçi hər hansı elanı bir dəfə yerləşdirə bilər. Həmin elanın müddəti bitməmiş onun təkrar yerləşdirilməsi qəti qadağandır.  

 

 • Axtar.az Administrasiyasının hüquq və öhdəlikləri

  1. Axtar.az Admnistrasiyası İstifadəçiyə məlumat vermədən bir tərəfli qaydada qaydaları dəyişmək hüququna sahibdir. Qaydalar saytda yerləşdirildiyi andan qüvvəyə minir.
  2. Axtar.az Admnistrasiyası istifadəçinin qeydiyyat və ya avtorizasiyası zamanı verdiyi məlumatın düzgünlüyünü yoxlamaq hüququna sahibdir.
  3. Axtar.az Admnistrasiyası istifadəçinin yerləşdirdiyi elanları yoxlamaq, ehtiyac olduğu təqdirdə saytın tələblərinə uyğunlaşdırmaq məqsədilə istifadəçiyə məlumat vermədən elana düzəliş etmək hüququna sahibdir.
  4. İstifadəçinin yerləşdirdiyi elanda əxlaq normalarına, qanunvericiliyə zidd, düzgün olmayan  məlumatlar əks olunduqda admnistrasiya sadalanan vəziyyətlərdən asılı olaraq istifadəçiyə məlumat vermədən elanı silmək, istifadəçi barəsində hüquq mühafizə orqanlarına şikayət etmək hüququna sahibdir.
  5. Axtar.az Administrasiyası saytdakı bütün ödənişli xidmətlərin tranzaksiyaları barəsində loqları saxlamağa, hər hansı mübahisəli məsələlərdə bu loqları təqdim etməyə borcludur.
  6. Axtar.az Administrasiyası saytdakı bütün ödənişli xidmətlərə görə Saytda təklif etdiyi xidmətləri, müəyyənləşdirilmiş müddət ərzində icra etməyə borcludur.
  7. Axtar.az Administrasiyası saytdakı bütün ödənişli xidmətlər barəsində ödənişdən əvvəl xidmətin qiyməti barəsində məlumat verməyə və ödəniş zamanı ancaq göstərilmiş məbləğin müştərinin hesabından silinməsini təmin etməyə borcludur.


Davam etmək
İmtina etmək